Kaj je insolventnost podjetja in kako se z njo spopasti?

Vsaka gospodarska kriza prinese s seboj priložnosti za poslovni uspeh, hkrati pa tudi tegobe in propade številnih podjetij. Kadar ima gospodarska družba ali fizična oseba dalj časa težave s plačilno sposobnostjo, temu pravimo insolventnost podjetja, ki mnoga podjetja pripelje do stečaja, še pred tem pa do mnogih skrbi in težav. 

Po domače povedano insolventnost pomeni, da dolžnik v daljšem časovnem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, zaradi česar postane prezadolžen. V tem primeru sledijo določeni postopki, ki so določeni z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, najbolje je, da pri tem koristimo tudi pomoč strokovnjakov, kot je skupina P-S.

Vzroki insolventnosti podjetja so zelo različni

Beseda insolventnost pomeni nasprotje solventnosti oziroma plačilni sposobnosti, gre za finančno stanje, v katerem se znajde podjetje zaradi plačilne nesposobnosti, s čimer je resno ogrožen tudi njegov obstoj. Podjetje ni zmožno plačevati računov, njihova prezadolženost pa je večja od kapitala.

Najpogostejši vzroki za insolventnost podjetja so običajno slabo kadrovanje, rastoči nabavni stroški, ki jih podjetje ne more več pokrivati, razne tožbe in pravde s strankami in poslovnimi partnerji, močna konkurenca, negospodarno ravnanje in zastareli izdelki ter storitve, ki se ne morejo prodajati. 

Kaj se zgodi v primeru insolventnosti podjetja?

Kadar podjetje ni več sposobno plačevati računov in se znajde v brezizhodnem položaju, temu sledijo različni postopki insolventnosti. Med njimi so najpogostejše prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajni postopek, osebni stečaj ali pa postopek stečaja zapuščine. Takoj, ko podjetje postane insolventno, stopijo v ospredje interesi upnikov, podjetje pa v tem času ne sme izvajati nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti.

V enem mesecu po insolventnosti podjetja, mora poslovodstvo nadzornemu svetu podati poročilo in v njem opisati finančni položaj podjetja, vzroke za insolventnost podjetja in podati svoje mnenje. Če e mnenje poslovodstva pozitivno, potem je mogoče izvesti finančno prestrukturiranje, v nasprotnem primeru sledi začetek stečajnega postopka.

envelope